අවතැන් වී සිටින අපේම මිනිසුන් වෙනුවෙන් ආධාර ලබා දීම.