අතිගරු බෙල්ලන්විල සෝමරතන නාහිමි අනුස්මරණ පිංකම 2016

අතිගරු බෙල්ලන්විල සෝමරතන නාහිමි අනුස්මරණ පිංකම 2016 බණ්ඩාරවෙල ධර්ම විජය පිරිවෙන් විහාරයේදී 2016/07/30-31
ශිෂ්‍යාධාර බෙදාදීම සහා සංඝික දානමය පිංකම