චීන දූත පිරිසක් විසින් පසුගියදා බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරස්ථානයේදී දහස් නමක් විෂයෙහි පැවැත්වූ සංඝික දානමය පුණ්‍යකර්මයේ විවිධ අවස්ථා.

දිනය: 2015/11/07